Doelstelling

Forges55 is een werk- en activiteitenlocatie van Makigami BV. 

Makigami BV heeft tot doel:

Het wereldwijd -in de breedste zin des woord- (bege)leiden en faciliteren van personen, groepen en organisaties op hun weg naar structurele groei en verbetering.
 

Hiertoe kan de onderneming de volgende activiteiten ontplooien:

 1. Het ondersteunen en begeleiden van persoonlijke- en organisatie ontwikkeling
 2. Het verwerven, verwerken, ontwikkelen, verstrekken en (her)distribueren van kennis, kennisplatforms, middelen tot kennisverwerking, middelen om kennis te distribueren; dit alles in ruimste zin.
 3. Het voeren van een studie- organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, economische, (productie)technische-, sociale en (bedrijfs)psychologische aangelegenheden
 4. Het verwerven- beheren en verstrekken van bedrijfs- en hulpmiddelen, participaties en vermogen
 5. Het promoten van duurzaam en respectvol leven en ondernemen
 6. Het ondersteunen en begeleiden van persoonlijke- en organisatie ontwikkeling:
  • Het trainen, (personal)coachen, adviseren, op breedst mogelijke wijze en met alle mogelijke middelen, zowel op orthodoxe als op on-orthodoxe wijze
  • Het scouten, voorbereiden, organiseren, uitvoeren c.q. ter beschikking stellen, bemiddelen en/of adviseren van -zowel individueel als groeps- of teamsgewijs-
   • (buiten)activiteiten: expedities, teambuildings, conferenties, studiereizen, retraites, bezinningsmomenten
   • geschikte leer- en ervaringsomgevingen en bijbehorende verblijfsaccommodaties
   • training-, ervaring- en andere leer-events.
 7. Het verwerven, verwerken, ontwikkelen, verstrekken en (her)distribueren van kennis, kennisplatforms, middelen tot kennisverwerking, middelen om kennis te distribueren; dit alles in ruimste zin.
 8. Het zoeken naar- en ontwikkelen van kennis, methoden, middelen en systemen om op welke wijze dan ook de hogere bedrijfsdoelstelling te ondersteunen.
 9. Het wereldwijd (be)zoeken van kennisdragers/bronnen
 10. Het bouwen van een netwerk van kennisdragers; het samenbrengen van kennisdragers en stimuleren van kennisuitwisseling.
 11. Het testen van methoden, middelen, systemen, werkwijzen –zowel gangbaar als minder gangbaar, aanvaard of omstreden- op mogelijke bruikbaarheid
 12. Het bezoeken en/of organiseren van events -van welke aard dan ook- teneinde kennisdragers en -vragers met elkaar in verbinding te brengen
 13. Het publiceren, uitgeven en anderszins distribueren van teksten in welke vorm dan ook
 14. Het participeren in ontwikkelings-, onderzoeks- en opleidingsprogramma’s van derden
 15. Het voeren van een studie- organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, economische, (productie)technische-, sociale en (bedrijfs)psychologische aangelegenheden, waarbij inbegrepen:
  • het besturen van bedrijven/organisaties,
  • het uitoefenen van volledig-, tijdelijk- en crisis management
  • het onderzoeken, opstellen, begeleiden en/of uitvoeren van projecten
  • het verwerven- en beheren en in waarde stellen van brevetten, rechten, octrooien, licenties en andere intellectuele rechten
  • het opstellen van businessplannen, budgetten, (jaar)verslagen
  • het opstellen van team- en organisatieprofielen
  • het uitvoeren van studies in verband met participaties in- en overnames van derde ondernemingen
  • het uitvoeren van studies ter voorbereiding op mogelijke verbeter- en/of ontwikkelingsprogramma’s
  • het (op)zoeken van partners en het bemiddelen inzake het aankopen en verkopen van ondernemingen en vennootschappen in binnen- en buitenland
  • het oprichten van vennootschappen naar Nederlands- of buitenlands recht
  • het bemiddelen en ondersteunen bij fusies en participaties
  • het uitvoeren van onderzoek, audits, expertise opdrachten bij zowel waardebepaling als bij verbeterpotentieel bepaling
  • het uitwerken van verbeterplannen
  • het opzoeken, selecteren en rekruteren van personeel voor ondernemingen
  • het lanceren van nieuwe product- en ontwikkelingstrajecten
  • het creëren, lanceren en begeleiden van nieuwe markten voor ondernemingen, dit alles in de ruimste zin en niet limitatief
 16. Het verwerven- beheren en verstrekken van bedrijfs- en hulpmiddelen,  participaties en vermogen:
  • De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven en verkopen, huren of verhuren, ruilen, vervaardigen en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële- en commerciële eigendommen.
  • De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend, aanverwant of niet conflicterend doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.
  • Het beheren van vermogen in de breedste zin, waaronder ook pensioenen en lijfrenten
 17. Het promoten van duurzaam en respectvol leven en ondernemen:
  • De onderneming streeft in al haar activiteiten de volgende kernwaarden na:
   • Harmonie
   • Respect
   • Duurzaamheid
   • Kwaliteit van leven
   • Waardecreatie
   • Transparantie
  • De onderneming zal geen medewerking verlenen aan:
   • gedwongen ontslagen ten gevolge van verbeteractiviteiten
   • ontwikkeling, productie, onderhoud of exploitatie van wapens of oorlogstuig.
   • kinderarbeid en andere vormen van onderdrukking en uitbuiting

 Al het voorgaande voor zover er voldaan wordt aan al de nodige wettelijke en reglementaire vereisten.

Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend.